Nasze doświadczenie

Lądowa energetyka wiatrowa

Jesteśmy aktywni w energetyce odnawialnej w Polsce od roku 2001. Od początku byliśmy zaangażowanie w lądową energetykę wiatrową w Polsce Północnej. Braliśmy udział w dewelopmencie i budowie pierwszych polskich projektów lądowych farm wiatrowych o sumarycznej wielkości 100 MW w województwie zachodniopomorskim. Odpowiadaliśmy za lokalizację turbin, sprawy środowiskowe i przyłączenie do sieci, projektowanie techniczne farmy i linii przesyłowych i nadzór nad ich budową.

W okresie 2001 – 2018 byliśmy zaangażowani w przygotowanie ponad 50 raportów oddziaływania na środowisko, w tym 9 dla lądowej energetyki wiatrowej i za prowadzenie procedur środowiskowych razem z procedurami uzyskiwania pozwoleń. Sumarycznie byliśmy zaangażowani w Polsce w audyt, rozwój deweloperski i projektowanie, łącznie z prowadzeniem procedur przyłączenia do sieci, zmiany planu zagospodarowania terenu, jak również projektowanie branżowe i techniczne, rozwiązania transportowe i inne, dla ponad 400 MW projektów farm wiatrowych.

Dla różnych polskich I międzynarodowych klientów prowadziliśmy i projektowaliśmy z sukcesem zmiany ponad 15 planów zagospodarowania terenu dla lądowych farm wiatrowych, łącznie z przeprowadzeniem odpowiednich procedur z rozwiązaniem wszystkich środowiskowych i planistycznych aspektów włącznie.

Razem z partnerami z grupy prowadziliśmy nadzór inżynierski nad budową ponad 250 MW farm wiatrowych będących dzisiaj w stałym działaniu.

Morska energetyka wiatrowa

Od 2009 roku dołączyliśmy do rozwijania polskiego rynku energetyki morskiej. Braliśmy udział jako doradcy w procedurach legislacyjnych i współtworzyliśmy zmiany w ustawie O Obszarach Morskich w Sejmie, które stworzyły podstawy prawne do rozwoju polskiego offshore. Byliśmy autorami pierwszej polskiej koncepcji Polskich Sieci Morskich w 2012 roku. Dla różnych polskich i międzynarodowych inwestorów przygotowywaliśmy wnioski i opracowania we wstępnej procedurze decyzji lokalizacyjnej morskich farm wiatrowych.

Pan Bogdan Gutkowski jako Prezes Zarządu w latach 2009 – 2013 prowadził i organizował działania Polskiego Towarzystwa Morskiej Energetyki Wiatrowej, polskiej branżowej organizacji energetyki morskiej.

Dzięki naszej znajomości sektora offshore posiadamy wiedzę na temat polskiego offshore oraz wiele kontaktów w polskich instytucjach naukowych związanych z energetyką offshore, w administracji, wśród deweloperów, inwestorów, producentów i firm dostarczających sprzęt i urządzenia.

Jako doradcy i realizatorzy w ostatnich 10 latach opracowywaliśmy m.in.:

  • Weryfikacja i ostateczna redakcja części technicznej wniosków lokalizacyjnych dla 3 projektów farm morskich – wielkość 900 - 1500 MW,
  • Przygotowanie i opracowanie koncepcji Polskich Sieci Morskich – 2010-2012
  • Przygotowanie części technicznej wniosków lokalizacyjnych dla 4 projektów farm morskich 200 - 1200 MW,
  • Koordynacja i przygotowanie kompletnej aplikacji dla decyzji lokalizacyjnej dla projektu farmy morskiej 240 MW,
  • Przygotowanie kompletnego wniosku do decyzji lokalizacyjnej (Generic Application) dla projektu farmy wiatrowej w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej,
  • Koordynacja i kompleksowe przygotowanie raportu “Offshore wind energy in Poland, Market overview report and strategy options” dla jednego z międzynarodowych inwestorów,

W 2018 roku dla międzynarodowych inwestorów, opracowywaliśmy raport o aktualnym stanie, rozwoju i perspektywach polskiego offshore w świetle ostatnich decyzji władz, otwierających rozwój energetyki morskiej w Polsce.